WANG Yu, LIU Lu-San, SHU Jian-Min
Wetland Science . 2013, (3): 359 -365 .