LAN Yan, CUI Bao-Shan, ZHANG Yong-Tao
Wetland Science . 2013, (3): 372 -376 .